Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Waarom is er een Cito-toets voor rekenen in groep 6?

Het rekenonderwijs in groep 6 is een enorme sprong vooruit ten opzichte van groep 5. Waar het tafeldiploma in groep 5 voor veel leerlingen een hoogtepunt was, is het nu een kwestie van onderhouden en vooral je tafelkennis gebruiken bij tal van opgaven. Zo staan in groep 6 nieuwe strategieën en sommen centraal en moeten kinderen een stuk vaardiger worden in het bijhouden en toepassen van al die verschillende strategieën.

Op twee momenten in het jaar wordt de Cito-toets rekenen in groep 6 afgenomen. Het gaat dan om een toets in november (die ook wel bekend staat als de Midden-toets, omdat deze in het midden van het schooljaar wordt afgenomen) en een toets in mei (de Eind-toets aan het einde van het schooljaar).

Cito-toetsen voor rekenen

Waarom worden die Cito-toetsen überhaupt afgenomen, vragen veel ouders zich af. Je hebt toch ook methodetoetsen?
De methodetoetsen en de Cito-toetsen zijn echter compleet verschillend. Alle scholen in Nederland die gebruik maken van het leerlingvolgsysteem van Cito, maken de Cito-toets. Maar niet alle scholen gebruiken dezelfde methode. Zo komt in de ene methode het onderdeel breuken eerder aan bod dan in de andere methode.

Het is niet gek dat kinderen hoger scoren op methodetoetsen dan op Cito-toetsen, omdat de stof gedurende een week of twee, drie dagelijks behandeld wordt en dan direct getoetst. De Cito-toets neemt een toets af over langere tijd. Vaardigheden die misschien wel een maand of twee, drie geleden zijn aangeleerd. Dat is toch wel even wat anders dan een toets waarvan de vaardigheden nog vers in het geheugen liggen!

Inhoud van de toetsen

In de Cito-toetsen van groep 6 komen de vaardigheden terug zoals die door de leerkracht aangeleerd zijn in groep 6. We hebben het dan over:

  • Optellen en aftrekken tot en met 10.000
  • Delen en vermenigvuldigen
  • Rekenen met breuken en kommagetallen
  • Maten en gewichten
  • Ruimtelijk inzicht
  • Rekenen met geld
  • Rekenen met tijd

In zo’n 90 opgaven per toets krijgen de kinderen allerlei situaties voorgelegd, vaak in de vorm van een redactiesom. Ze moeten dan dus zelf de som uit een verhaal zien te trekken. Wanneer ze dat gelukt is, kunnen ze de som uit gaan rekenen aan de hand van de strategieën en vaardigheden die ze zich hebben eigen gemaakt in groep 6.
De vraagstelling is uiteenlopend. Van meerkeuzevragen tot open vragen tot het geven van slechts één antwoord. In de Cito-toets komt dit allemaal voor.

Score van de Cito-toets

De Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem worden door de leerkracht zelf nagekeken en door de intern begeleider geïnterpreteerd. Onderwijsvolgsystemen zoals Parnassys kunnen mooie grafieken maken en geven dan ook een score weg. Vaak is dit een vaardigheidsscore en dat is eigenlijk de belangrijkste score. Want de vaardigheidsscore geeft aan hoe “vaardig” een leerling is op het gebied van rekenen.
Deze vaardigheidsscore moet per toets een bepaalde groei hebben ten opzichte van de vorige toets. Ontbreekt die groei of is die groei niet compleet? Dan moet er actie op worden gezet en kan het zijn dat een leerling extra huiswerk of begeleiding op school krijgt.

Conclusie

In groep 6 neemt het rekenen een flinke sprong. Er moeten veel meer vaardigheden en strategieën eigen gemaakt worden. Kinderen kunnen daar wel eens moeite mee hebben. Je kan als ouder helpen door de Cito-toets te oefenen. Houd er rekening mee dat er twee toetsen zijn in groep 6 op het gebied van rekenen: de Midden-toets in november en de Eind-toets in mei. Voor de goede orde: de Cito Eindtoets van groep 8 is de Cito-toets die voor het voortgezet onderwijs zo belangrijk is. Ondanks de verwarrende naam heeft de Eind-toets in groep 6 daar niets mee te maken.

Bron: https://www.citotoetsgroep6.nl